ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චෑම්ප්
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ කනිෂ්ඨ හෙල්ල විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක තුෂ්මිණ ක්රිස්මාල්
January 26, 2019
CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ අම්බකඳවිල ශාන්ත රෝගුස් විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ හෙල්ල විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක තුෂ්මිණ ක්රිස්මාල් යොවුන් ක්‍රීඩිකයායි .

Read More
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩිකා බිමෂි හේරත්
January 19, 2019

CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩිකා බිමෂි හේරත් යොවුන් ක්‍රීඩිකාවයි .

Read More
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩිකා දෙව්මි හිමාෂ රත්නායක
January 12, 2019

CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩිකා දෙව්මි හිමාෂ රත්නායක යොවුන් ක්‍රීඩිකාවයි .

Read More
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩිකා පාරමී වසන්ති මාරිස්ටෙලා
January 5, 2019

CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ කුලියාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩිකා පාරමී වසන්ති මාරිස්ටෙලා යොවුන් ක්‍රීඩිකාවයි .

Read More
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් කනිෂ්ඨ චෙස් ක්‍රීඩිකා සයුනි ගිහන්සා ජයවීර
December 29, 2018

CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ චෙස් ක්‍රීඩිකා සයුනි ගිහන්සා ජයවීර යොවුන් ක්‍රීඩිකාවයි .

Read More