ක්‍රිස්බ්‍රෝ නෙක්ස්ට් චෑම්ප්
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ ක්‍රීඩිකා ඉෂාර නෙත්මිණි පල්ලේගම
March 5, 2019

CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye

අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර#CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ ඉෂාර නෙත්මිණි පල්ලේගම යොවුන් ක්‍රීඩිකාවයි
Read More
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ ක්‍රීඩක නිපුණ රනිෂ්ක
March 5, 2019
CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye
අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර#CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ නිපුණ රනිෂ්ක යොවුන් ක්‍රීඩිකයායි .
Read More
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ ක්‍රීඩක පි ඩි එල් අවිශ්ක ගුරුසිංහ
March 5, 2019
CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye
අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර#CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ පි ඩි එල් අවිශ්ක ගුරුසිංහ යොවුන් ක්‍රීඩිකයායි .
Read More
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ ක්‍රීඩක ශේමාල් මිලින්ද පෙරේරා
February 7, 2019
CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye
අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර#CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ ශේමාල් මිලින්ද පෙරේරා යොවුන් ක්‍රීඩිකයායි .
Read More
මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ කනිෂ්ඨ හෙල්ල විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක තුෂ්මිණ ක්රිස්මාල්
January 26, 2019
CRYSBRO Next Champ Watch Every Saturday @ 9:30 PM on Channel Eye අනාගත ක්‍රීඩා ලොව ජය ගන්නා අපේ රටේ දක්ෂ තරුණ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඉස්මතුකොට ඔවුනට අත හිත හිත දෙමින් මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔවුන්ව අනාවරණය කරන්නාවු ද දේශීය ශුරයන් ගේ අත්දැකීම් අදහස් ගෙන එන්නාවු ද ක්‍රිස්බ්රෝ නෙක්ස්ට් චැම්ප් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ලෝකයට මිණි පහනක් වෙමින් CrysbroNextChamp නමින් දැවැන්ත සම්මාන උළෙලක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සම්මානයෙන් ඇගයීමත් ඔවුනට අතහිත දීමත් සිදුවේ .මෙම සම්මාන උළෙලට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා රුපවාහිනී සංස්ථාවේ චැනල් eye නාලීකාවේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම රාත්‍රී 9:30 ට CrysbroNextChamp නමින් වැඩසටහනක්ද විකාශය වේ. මේවර #CrysbroNextChamp# තුළින් අප හඳුන්වා දෙන්නේ අම්බකඳවිල ශාන්ත රෝගුස් විද්‍යාලයේ කනිෂ්ඨ හෙල්ල විසිකිරීමේ ක්‍රීඩක තුෂ්මිණ ක්රිස්මාල් යොවුන් ක්‍රීඩිකයායි .

Read More